ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

 • навършени 16 години към датата на подаване на документите;
 • здравословно състояние, позволяващо обучението по желаната професия (удостоверява се с медицински документ);
 • входящо образователно равнище – в зависимост от прилежащата степен на професионална квалификация (СПК) на професията/специалността, по която ще се провежда обучението.

Изисквания за завършено образование при обучение по професии/специалности:

 • с първа СПК – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване;
 • с втора СПК – завършен първи гимназиален етап (Х-ти клас);
 • с трета СПК – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
 • входящо квалификационно равнище – документ, доказващ проведено професионално обучение. Изисква се само за продължаващо професионално обучение.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Документите за записване в курс за професионално обучение може да изтеглите от ТУК 

Други необходими документи, които следва да бъдат представени при записване:

 • копие на документ за завършена степен на образование (в зависимост от изискванията на съответната СПК за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище);
 • медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата;
 • актуални снимки (цветни в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение № 5, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи);
 • копие на документ за самоличност.