ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СЕ УДОСТОВЕРЯВА С:

  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност – при приключването на обучение за част от професия
  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност – издава се след проведено обучение по цялата професия/специалност (пълен курс), успешно положени изпити по учебния план, както  и успешно положен държавен изпит (част теория и част практика) 
  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ по образец 3-116 на МОН с международна валидност –  (снимка – свидетелство за правоспособност по заваряване)
  •  
  • Получавате и Europass приложение на български, немски или английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

    Формата и съдържанието на документите е съгласно определеното в държавния образователен стандарт за информацията и документите.

    Двата вида документи се публикуват в Регистъра на издадените документи, който НАПОО поддържа.